Natur och naturreservat i Örebro län.

Örebro län är inget stort län, men det är ovanligt rikt på naturtyper. Länet kan indelas i fem större områden, vart och ett med en speciell karaktär.

I norr ligger Bergslagen med norrländsk karaktär. Terrängen är relativt starkt kuperad, till största delen skogsklädd, men med dalgångar där odlingsmark kantar de många sjöarna och vattendragen. Berggrunden är rik på malm och kalk och naturen bär överallt spår av månghundraårigt bergsbruk.

Centralt i länet ligger Närkeslätten, ett flackt område avgränsat av förkastningar. Terrängen är jordbrukspräglad med uppodling och sänkning av sjöar, bland annat Hjälmaren. Flera fina fågelsjöar finns dock kvar. Av geologiskt intresse är slättens sedimentära bergarter och speciella moränbildningar. Från Närkeslätten syns i nordost Kilsbergens förkastningsbrant. Mot slätten är kanten uppbruten av djupa sprickdalar. Hela serier av klapperstensvallar finns längs Yoldiahavets forna strand. Bergen domineras av artfattig barrskog, men djurlivet är rikt och enstaka kalkförekomster ger upphov till mycket rik vegetation.

Väster om Kilsbergen möter Västra skogsbygden. Området är inte så kuperat men geologiskt intressant på många sätt med förekomst av Visingsösandsten och mäktiga isälvsavlagringar. I Västra skogsbygden finns få sjöar, men ett stort antal myrar. Både växt- och djurliv har de typiska arterna för skog och myr.

I Tiveden och Tylöskog finns ett skogsdominerat landskap rikt på sprickdalar med sjöar. Vättern äger något så ovanligt som en stor sötvattensskärgård. Berggrunden är malmrik men även jordarterna har intressanta formationer med isälvsdeltan och sanddyner. Tivedsdelen är karg och vildmarksartad. I Tylöskog ger den kalkrika moränen upphov till rik flora och fauna. (Källa: Länsstyrelsens hemsida, naturreservat).

I Örebro län finns det sammanlagt 85 naturreservat, varav 32 har en egen hemsida. För de övriga finns en kort beskrivning. Länsstyrelsen i Örebro län har gjort en omfattande och lättillgänglig presentation av alla reservaten med klickbara länkar till de reservat som har egen hemsida. Det finns också en stiliserad länskarta där reservaten är markerade med nummer. Gå in på länsstyrelsens hemsida och klicka på rubriken Miljö och Natur samt därefter Naturreservat (obs att kartan kan vara tung att ladda för ett långsamt modem, då den är på 592 kB).

I Örebro län finns det två nationalparker. Genom att klicka på Garphyttans nationalpark eller Tivedens nationalpark kommer du till Naturvårdsverkets hemsida.