Muhrs brukskatekes från Laxå bruk

Carl Adolf Muhr var inspektor och chef vid Laxå bruk under perioden 1815-39. Han var en bestämd herre som visste vad han ville men samtidigt mycket kunnig och högt värderad. Han mottog elever som han utbildade till skrivare, bruksbokhållare och inspektorer, varav en del med tiden säkert blev sina egna brukspatroner. För denna utbildning nedskrev han sina tankar om hur en bruksegendom skulle skötas i olika avseenden samt om det personliga uppträdande som brukets personal, särskilt den ledande, bör iakttaga.

Muhrs skrift, som av eleverna kallades brukskatekesen, cirkulerade länge i form av avskrifter men gavs 1892 ut av trycket av Gustaf Lindberg. Tredje upplagan utkom 1953 utan ändringar. Boken, eller snarare häftet, är ett autentiskt tidsdokument som det finns mycket att hämta ur. Läsaren får en ordentlig inblick i en lång rad praktiska detaljer från arbetet på ett bruk under 1800-talets första hälft men också från stall, ladugård och kök. Muhr hade även en stående veckomatsedel som presenteras mål för mål.

En medarbetare på brukskontoret hade mycket att stå i och förväntades personligen gå runt ock kontrollera vad som skedde och det finns en uppsjö av rent praktiska anvisningar om hur detta borde tillgå. Böcker och längder av olika slag fördes på alla områden och noggranna regler gavs för ankomst- och utleveranskontroll. Bruksbetjänten förväntades att "både bittida och sent" genom hembesök kontrollera att inte smedshustrurna eldade med brukets kol, en vara som det skrivs mycket om i katekesen.

Boken innehåller en rad uttalanden på arbetsledningens område som äger full giltighet även idag. Muhr framstår efter läsningen som en måhända patriarkalisk, sträng och krävande chef men samtidigt omtänksam, korrekt och rättrådig. Han understryker flera gånger vikten av rättvisa, omutlighet och att inte visa mannamån i något avseende. Ett genomgående drag är planering och förtänksamhet samt lojalitet mot godset och ägaren. Omtanken gäller även djuren, särskilt hästarna men även kor och oxar.

Ur innehållet

 • Principer och personliga egenskaper
 • Regler i allmänhet (för anställda på brukskontor)
 • Magasin, redskap och förråd
 • Rörande räkenskaperna
 • Om blåsningen
 • Smidet
 • Sågar och kvarnar
 • Skogen
 • Skogvaktarinstruktion vid Laxå
 • Lantbruk och hushållning samt arbetsdrift
 • Rättarens åligganden
 • Hästskötseln
 • Hushållerskans åligganden
 • Matordning för tjänstfolket året om
 • Av- och renskrivning
 • Vårda elden

Åter till bruk, gods och gårdar