Johan Ysing på Valåsen bekostar soldater till Värmlands försvar

Sedan danskarna i början av den unge Karl XI:s regering anfallit Sverige befann sig landet i en trängd situation och hade betydande svårigheter att försvara sig. Vändpunkten kom genom slaget vid Lund den 4 december 1676, då svenskarna efter en blodig kamp besegrade den numerärt överlägsna danska armén. Kriget var därmed inte avslutat utan fortsatte ytterligare ett par år men med en allt bättre krigslycka för svenskarna. - Nedanstående utdrag ur Karlskoga härads dombok från den 27-29 november 1677 visar med ett konkret exempel hur Johan Ysing på Valåsens bruk nödgades delta i krigsansträngningarna genom att bekosta och avsända soldater till Värmlands försvar. Johan, som var hammarpatron och ägare till bruket tillsammans med sina syskon, var själv bosatt i Örebro. Att redovisningen finns bevarad beror på att Johan begärde ett häradsbevis på sina insatser, möjligen för att uppvisas för syskonen.

Näst på hammarpatronens, ärborne och välbetrodde Sig*. Johan Ysings rekvisition vittnade nämnden att han haver sedan detta påstående kriget begynt, efter överhetens påbud, gjort till fäderneslandets defension efterskrivna utrustning och bekostnad.

1. Haver bemälte Sig. Ysing anno 1675, den 27 januari, levererat under bergsregementet**, tvenne väl monterade karlar vid namn Lars Jönsson Wall och Anders Nilsson Åås med var sin månads kost.

2. Samma år (1675) den 18 september sände han, Sig. Ysing, till gränsvakt åt Eda Skans en karl med gevär, en månads kost och allt annat tillbehör väl försedd, Bengt Folkesson benämnd.

3. Dito år (1675) den 30 oktober haver merberörde Sig. Ysing erlagt till länsman Erich Pålsson penningar för en karl som en månads gränsvakt prestera skulle, den bemälte länsman sade sig genom lag hava förskaffat och till sin behöriga ort framfört.

4. Den 21 november (1675), efter Högvälborne Hr Landshövdingens order, avfärdade åter Sig. Ysing till Eda Skans en karl förmedelst gevär och en månads kost väl utrustad, Erich Jakobsson benämnd.

5. Samma tid nödgades han ock att taga en sin egen dräng, nämligen Jöns Persson, till dragon, den han välväpnad och med en månads kost med de andra hammarpatronernas dragoner uti december månad ovantalda år (1675) avskickade.

6. Anno 1676 haver Hr Ysing försänt till Värmlands Dal tvenne beväpnade karlar med en månads kost, Knut Eliasson*** och Jon Pedersson benämnda, att göra fienden motstånd, vilket allt på flitig begäran meddeltes välbemälde Sig. Johan Ysing för ett sannfärdigt bevis.

* Här används titeln Sig. (Seigneur) som alternativ till Herr.
** Bergslagerna var egentligen genom bergsprivilegierna befriade från utskrivning av soldater. I kritiska lägen kom dock det s k bergsregementet att inrättas och bemannas med personal utskriven i bergslagerna. I detta fall är det fråga om det äldre bergsregementet.
*** Denne Knut Eliasson förekommer även i ett lägersmål vid samma ting och anges där som lösdrivare från Närke.

Anm: Utdraget ur domboken är moderniserat vad gäller stavningen men det ursprungliga ordvalet har behållits.