Något om Örebro 1658

I äldre tid och fram till 1800-talets slut var Örebro, liksom andra städer i landsorten, i mångt och mycket en samling bondgårdar samlade i ett stadsmönster. Den typiska stadsgården hade boningshuset mot gatan, gärna med gatubodar, och en inkörsport mitt på huset eller i ena ändan. Inne på gården fanns alla uthusen inkl stall, ladugård, fårhus, svinhus etc.

Örebro var en relativt långsträckt och smal stad på sin ås. Det var svårt att utvidga staden på bredden pga av de sanka och översvämningsdrabbade omgivande områdena. Stadens utsträckning återspeglas av stadstullarnas placering:

Österport - på nuvarande Engelbrektsgatan mellan Kungsgatan och Hamnplan
Söderport - på nuvarande Drottninggatan mellan Våghustorget och Södra Kyrkogården
Västerport - i sydvästra hörnet av nuvarande Järntorget (där vägen från Eker kom in)
Norrport - i närheten av där Storgatan i dag korsar Lillån

Folkmängden låter sig inte närmare fastställas men 1658 var antalet personer för vilka mantalspenningar betalades 702 st. Denna siffra motsvarar i stort sett den vuxna befolkningen i staden (15-65 år) medan tillägg får göras för barn samt gamla utan tillgångar. Stadens befolkning var hur man än räknar inte särskilt stor.

Eftersom man utöver mantalspenningarna och åtskilliga andra utlagor hade att betala boskapspenningar finns antalet djur dokumenterade. Sammandraget för Örebro stad 1658 såg ut på följande sätt:

Antal Djurslag Skatt/djur Summa Anm
51 Hästar 8 öre 12.24.-  
84 Fålar 2 öre 5.8.-  
36 Ston 4 öre 4.16.- Hästar + fålar + ston = 171
6 Oxar 8 öre 1.16.-  
12 Stutar 4 öre 1.16.- Oxar + stutar = 18
215 Kor 4 öre 26.28.-  
193 Kvigor 2 öre 12.2.- Kor + kvigor = 408
31 Gamla får 3/4 öre -.23.6  
65 Unga dito 1/2 öre 1.-.12 Får, alla åldrar = 96
53 Gamla svin 1 öre 1.21.-  
310 Unga svin 1/2 öre 4.27.- Svin, alla åldrar = 363

Totalt uppgick boskapspenningarna för Örebro stad år 1658 till 72 daler, 21 öre och 18 penningar och antalet redovisade djur till 1056 st. Man kan utgå från att siffran kan innehåller en viss underskattning av det faktiska antalet eftersom räkningen skedde på hösten då man kanske redan slaktat. Särskilt lär det ha varit så att man slaktade ut unga svin före räkningen.

Källa: Mantalslängden för 1658.