Ett byggärende från Örebro 1708

Följande notis är hämtad från Örebro Råhusrätt och Magistrat den 16 maj 1708. Det verkar nu komma upp byggnads- och stadsplaneärenden på ett sätt som praktiskt taget inte alls synts till på 1600-talet. Sökande är slottsfogden Lars Kåhre, vilken tidigare bl a varit lanträntmästare i länet. Texten återges med moderniserad stavning men följer i övrigt originalet.

Samma dag anmälte sig slottsfogden högaktad Lars Kåhre givandes tillkänna hurusom han är sinnad att låta nedertaga några gamla hus uti dess gård norr om bron vid Stora gatan utav den del som sträcker sig på gamla gatan emot västra tullen, och i stället låta uppsätta några nödiga hushålls-byggningar, varandes sinnader att draga dem uti en bättre linje med dess våningsrum mot gatan, och för den skull hemställde Magistratens gottfinnande om icke honom sådant må bliva tillåtet. Borgmästare och Råd befann att denna byggnad intet strävar emot Hennes Maj:ts HögtSalig drottning Christina underskrivna Charta och desein till denna Örebro stads byggnad, emellan alla gårdar i det kvarter böra sträcka sig in till stora gatan, och slutandes sig kvarteret vid Mäster Lorentz skomakares gård därest rätta öppningen till tvärgatan bör göras väster till nya vägen, dess utan så länge denna gamla gränd bliver behållen så befordras ock regulariteten igenom denna byggning, såsom den går en rätare linje emot hörnbyggningen och den nedersta gården, avlidna skomakaren Mäster Petter Berg änka tillhörig. Vidare finnes ock att oaktat denna byggnad något över 5 kvarter drages ut på gränden, så behåller likväl bemälta gränd större bredd på detta stället än hon fram vid stora gatan innehaver, sist berättar Rådman Öhman och Mårten Mårtensson att Ekeberg Hans som på västra sidan närmast är boende till Hr slottsfogdens gård, icke tillfogas något men av denna byggnad, som han och själv för dem utlåtit, allenast att gaveln för nära in uppå hans gård ej varder uppsatt. Fördenskull kunde Borgmästare och Råd icke mindre göra, än till denna byggnad lämna deras bifall.

Samma dag beviljades Hr slottsfogden Kåhre lån utav 7 st stenar av de vid Hr Faktoren Ehrenpreutz gård liggande och av borgerskapet framkörda, utlovandes Hr Slottsfogden att vilja lika jämgoda stenar betala, och ansades stadsvaktmästaren att han tillser det så goda stenar bliva vid påfordran återställda.

Närvarande vid beslutet var Borgmästaren Hr Erich Stockenström med Rådmännen Johan Johansson, Erich Öhman och Mårten Mårtensson. (Totalt skulle Rådhusrätten och Magistraten bestå av borgmästare samt 6 ordinarie rådmän och 3 extraordinarie).